Contractul cu clientul

1
PASSION TOUR OPERATOR & TRAVEL AGENCY
LICENSE 1301/01.10.2020 – Member of N.A.T.A.
Str. Romana , Nr. 28-30, Ploiesti , PRAHOVA – ROMANIA
Tel: +40244 510751; 514507 Fax: 510751 Mobil:0722551450
www.passion.ro E-mail. passiontravel@passion.ro ; tkt@passion.ro

CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice de calatorie
Nr…………. din data de …………………

 

 

Părţile contractante:

Societatea Comercială PASSION SRL, cu sediul în Ploiesti, Piata Victoriei Nr. 3 Bloc Unirea – Ap 46, cod unic de înregistrare RO1349360, titulară a Licenţei de turism nr. 1301/01.10.2020, pentru Agenţia de turism PASSION, cu sediul în Ploiesti, Str. Romana, Nr. 28-30,  reprezentată prin IOANA CARAPCEA, în calitate de MANAGER, denumită în continuare organizator, şi

 

Calatorul/ reprezentantulcalatorului,  dl / dn………………………………………………….., domiciliat/domiciliată în …………………………………………………………………, telefon ……………………, posesor/ posesoare al/ a buletinului/ cărţii de identitate seria …….. nr………, eliberat/eliberată de……………………,CNP………………  au convenit la încheierea prezentului contract.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Organizator a urmatoarelor servicii de calatorie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

II. INCHEIEREA CONTRACTULUI

Caracteristicile pachetului de servicii de calatorie sunt prezentate in oferta, iar aceasta face parte integranta din acest contract.

 

   2.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:

            a) în momentul semnării lui de către calator sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice;

            b) în momentul în care calatorul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Organizator, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea organizatorului de a informa calatorul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, organizatorul poate solicita un avans intre 30-50 % din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care turistul solicită serviciile. Daca inscrierea se face cu mai putin de 30 de zile inaintea plecarii, pachetul serviciilor de calatorie se va achita integral.

            c) in cazul în care conţinutul bonului de comandă nu diferă de conţinutul confirmării călătoriei şi confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, calatorul care decide să renunţe la călătorie datorează organizatorului penalităţi conform cap. VI. In cazul nerespectarii termenelor de plata, organizatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea.

       În cazul în care conţinutul bonului de comandă diferă de conţinutul confirmării călătoriei primite în scris de la organizator sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, calatorul poate considera că voiajul nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite;

            d) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii de calatorie fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

   2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziţia calatorului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenţiei sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax etc.), obligaţia de informare a calatorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenţie, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, respectiv dacă prezentul contract prezentat calatorului în modalităţile prevăzute mai sus conţine clauzele prevăzute la art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie. Fotografiile prezentate in cataloage, oferte speciale, site-urile, materiale publicitare sunt orientative si au caracter informativ fara insa a afecta calitatea si cantitatea serviciilor contractate de calator.

   2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de calatorie înscris în documentele de călătorie.

   2.4. Informatiile privind statele pe teritoriul carora la data incheierii prezentului contract este decretata stare de urgenta in privinta carora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerta de calatorie sub forma de advertismente sau atentionari, ori comitetul national pentru situatii de urgenta a emis reglementari, sunt publice. Calatorul recunoaste si accepta in mod expres posibilitatea ca ulterior incheierii prezentului contract, dar si pe parcursul sejurului turistic sa fie instituite restrictii sau noi conditii de calatorie atat in tara de destinatie, cat si in Romania. Prin semnarea prezentului contract, calatorul isi asuma riscul aparitiei unor asemenea situatii semnalate de MAE si Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, riscuri care nu pot cadea in sarcina agentiei, fiind decizii ale tertilor. Aceste situatii neprevazute (razboi, greve, pandemii, catastrofe naturale etc.) nu vor putea constitui motiv de renuntare fara penalizare.

   III. TARIFUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA

   3.1. Tariful contractului este de………………………….şi se compune din costul serviciilor de calatorie efective, toate taxele si costurile suplimentare suportate de organizator, comisionul agentiei si TVA. Dacă preţul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziţie turistului, site-ul Agenţiei, alte mijloace de comunicare electronică şi/sau pe factură.

       In situatia contractarii serviciilor de calatorie in regim early booking, reducerea este inclusa in pachet, iar procentul precizat se aplica doar serviciilor de cazare. In acest caz. Orice modificare a contractului solicitata de calator determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acestuia la tariful si conditiile in momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarii tip early booking determina modificarea tarifului pachetului conform ofertei standard.

   3.2. Modalităţi de plată:

   3.2.1. La încheierea contractului se achita integral sau un avans.

   3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel:

   a) pentru serviciile de calatorie care necesită confirmare din partea prestatorilor, plata finala se face conform termenelor de plată comunicate de Organizator în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare;

   b) pentru serviciile de calatorie care nu necesită confirmare din partea prestatorilor, ultima rata se va achita pana la ..................................... (30 de zile inaintea plecarii)

  3.2.3. Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0.3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma scadenta si neachitata daca organizatorul nu opteaza pentru rezilierea contractului.

  3.2.4. Plata serviciilor de calatorie interne se face respectand prevederile OUG 8 din 2009.

  3.2.5. Plata serviciilor de calatorie externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract sau în RON la cursul de referinţă al BNR din ziua emiterii facturii plus comisionul de risc valutar.

  3.2.6. In cazul in care calatorul renunta la pachetul de servicii de calatorie achizitionat cu vouchere de vacanta, agentia ii poate oferi un pachet de servicii de calatorie la o valoare egala sau mai mare.

         In cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie de catre calator nu se restituie voucherele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani. Voucherele de vacanta (in format fizic/pe hartie) pot fi restituite calatorului in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie doar daca acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanta conform HG 215/2009.

        Pachetul de servicii de calatorie care poate fi achizitionat in baga voucherului de vacanta va cuprinde servicii de cazare, alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate avand locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei.

   IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ORGANIZATORULUI

 4.1. Organizatorul se obligă să furnizeze calatorului un bon de comandă, numai în situaţia solicitării unor pachete de servicii de calatorie care nu fac parte din oferta proprie/standard a Agentiei de turism şi care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii de calatorie care se regăsesc în oferta proprie a agenţiei de turism sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, Agenţia poate furniza turistului un bon de comandă, dacă consideră necesar.

4.2. În cazul modificării prin costrangere de catre terti a uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unităţii de cazare, cerinte speciale, calatorul are posibilitatea sa accepte in termen de 5 zile modificarile propuse sau sa inceteze contractul fara a plati penalizare. Informarea referitoare la modificarea serviciilor se va face in timp util pentru a permite turistului sa decida inceperea calatoriei la retragerea lui.

 4.3. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

          Organizatorul poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau diminuarii dupa caz aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau diminuarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a schimbarilor legate de:

 1. Pretul transportului de pasager care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie.
 2. Nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviilor de calatorie incluse in contract impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare/debarcare in porturi si aeroporturi.
 3. Cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii

  4.4. Organizatorul este raspunzator de executarea serviciilor de calatorie incluse in prezentul contract indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate de organizator sau de un alt furnizor de servicii de calorie.

  4.5. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care turistul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.

   4.6. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

   a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile de calatorie oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

   b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile de calatorie achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei daca acestea de calitate si cantitae inferioara celor contractate;

   c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

   4.7.  Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu 3 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:

   a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;

   b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;

   c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;

   d) obligaţiile turistului prevăzute la CAP. V.

   4.8. Agenţia parte în contract este obligată să acorde prompt asistenţă turistului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

  4.9. Organizatorul acorda asistenta adecvata fara intarzieri nejustificate calatorului aflat in dificultate in cazul situatiilor de forta majora sau alt eveniment pe care nici organizatorul, nici furnizorul de servicii cu tot efortul depus nu il puteau prevedea sau evita in special prin:

a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara.

b) acordarea de asistenta calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alternative.

           Organizatorul are posibilitatea de a permite un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu depaseste in nici un caz costurile efective suportate de organizator.

4.10. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale care poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor optionale nu se incaseaza in numele si pentru Agentia Passion. Tarifele excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele cumparate de la receptia hotelurilor avand in vedere ca turistii vor avea la dispozitie mijloace de transport de la hotel la obiective si retur, ghid etc. Pretul excursiilor se calculeaza in general pentru grupuri de aproximativ 25 pers. In cazul neintrunirii acestui numar minim, fie tarifele pot fie majorate, fie excursia poate fi anulata.

   V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CALATORULUI

   5.1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilităţii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 7 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, între turistul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi agenţia de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate şi cesionate.

     Pentru calatoriile individuale in cazul in care mijlocul de transport este avionul, cesiunea contractului poate fi efectuata numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. De asemena, pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii speciale, de exemplu obtinerea vizelor turistice, se va tine seama de acest lucru de acestea pentru cesiunea contractului.Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodată agenţiei de turism (debitorului cedat). Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

   5.2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, turistul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 12 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a turistului.

   5.3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 8%, indiferent de motivele majorării, turistul poate rezilia/denunţa unilateral contractul fără nicio obligaţie faţă de Agenţie, acesta având dreptul la rambursarea imediată de către Agenţie a sumelor plătite, inclusiv comisionul.

   5.4. Turistul este obligat să comunice Agenţiei în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esenţiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, hotărârea sa de a opta pentru:

   a) rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului fără plata penalităţilor; sau

   b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

   5.5. În cazul în care turistul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condiţiile cap. IV pct. 4.2 se consideră că toate modificările au fost acceptate şi turistul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

   5.6. În cazul în care turistul reziliază/denunţă unilateral contractul în temeiul pct. 5.4 sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

   a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de organizator;

   b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de organizator, cu rambursarea diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;

   c) să i se ramburseze  toate sumele achitate în virtutea contractului nu mai tarziu de 14 zile de la incetarea contractului.

   5.7. În toate cazurile menţionate la pct. 5.6, turistul are dreptul să solicite organizatorului  şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

 1. anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar organizatorul a informat în scris calatorul cu cel puţin:
 • 20 zile inainte de inceperea derularii pachetului in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de 6 zile;
 •  7 zile inainte de inceperea derularii pachetului in cazul calatoriilor care dureaza intre 2 si 6 zile;
 •  48 ore inainte de inceperea derularii pachetului in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de 2 zile.

   b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare);

   c)  anularea s-a făcut din vina calatorului.

   5.8. Calatorul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Organizatorul pentru prejudiciul creat acestuia, conform prevederilor cap. VI, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii de calatorie contractat.

     Calatorul are dreptul sa inceteze contractul privind pachetul de servicii de calatorie inainte de inceperea derularii pachetului fara a plati o penalitate in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare (dovedite prin inscrisuri emise de MAE, avize emise de Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau orice alt mijloc de proba), circumstante care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata acestuia si care poate afecta semnificativ executarea pachetului sau transportul pasagerilor la destinatie. In cazul incetarii contractului in conditiile de mai sus, calatorul are dreptul la o rambursare completa a oricarei plati efectuate, dar nu are dreptul la o despagubire suplimentara.

     Lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat completata si modificata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta cu referire la perioada pachetului de servicii nu reprezinta o circumstanta extraordinara sau caz de forta majora si nu poate fi considerata motiv de incetare a contractului privind pachetul de servicii de calatorie.

   5.9. În cazul în care calatorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine calatorului. Organizatorul va rezolva cerinţele turistului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către calator.

    Dacă turistul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la cap. VI la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.

   5.10. Calatorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Organizator.

   5.11. Calatorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Organizator (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor turistice. În cazul în care turistul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi.

   5.12. Calatorul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenţia de turism sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar agenţia de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.

   5.13. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către turist a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră. În cazul în care turistul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.

   5.14. Organizatorul recomandă calatorilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).

   5.15. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turişti, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

          Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor informatii suplimentare (de exemplu calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei / desfacerii ei etc), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Calatorul poate consulta site-ul Politiei de Frontiera. In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a se documenta cu privire la formalitatile suplimentare, calatoria cu minori (imputernicirea din partea parintelui sau reprezentatului legal ce nu il insoteste, cazier judiciar sau alte documente suplimentare), organizatorul este exonerat de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.

   5.16. Calatorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Organizatorul nu se face vinovat de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui alineat.

   5.17. Organizatorul recomanda calatorilor contactarea acestora cu 24 ore inaintea plecarii pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, nume ghid etc). Calatorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.

   5.18. În cazul în care calatorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de calatorie refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, calatorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

   5.19. In cazul in care unul din serviciile de calatorie nu se executa conform contractului, agentia organizatoare remediaza neconformitatea cu exceptia unuia din urmatoarele cazuri:

a) neconformitatea nu poate fi remediata

b) neconformitatea implica cheltuieli disproportionate.

      In cazul in care agentia organizatoare nu remediaza neconformitatea potrivit aliniatului de mai sus, calatorul beneficiaza de o reducere corespunzatoare a pretului pentru perioada cat a existat neconformitatea, cu exceptia cazului in care agentia dovedeste ca neconformitatea e imputabila calatorului. Calatorul are dreptul sa primeasca despagubiri din partea agentiei care se acorda fara intarzieri nejustificate ca urmare a unei neconformitati.

     Calatorul nu are dreptul la despagubiri in urmatoarele conditii:

 1. Cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului.
 2. Cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cazuri de forta majora sau unor imprejurari pe care nici organizatorul, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, dar fara a se limita la:  modificarea companiei aeriene, orar sau itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice, neindeplinirea grupului minim ca urmarea a unor renuntari de ultima ora sau aneobtinerii vizelor pentru toti participantii.Organizatorul nu este raspunzator pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice.
 3. Cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevatute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.

 

   VI. RENUNTARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI

   6.1. În cazul în care calatorul renunţă din vina sa la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datorează Organizatorului penalizări după cum urmează:

      6.1.1. În cazul serviciilor de calatorie interne-externe (oferta standard),penalizările sunt de:

 • 20% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face in intervalul 85-60 zile inaintea plecarii;
 • 50% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face in intervalul 59-30 zile inaintea plecarii;
 • 80%  din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face in intervalul 29-15 zile inaintea plecarii;
 • 100% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face in intervalul 14-7 zile inaintea plecarii.

6.1.2. Conditiile de anulare penalizare sunt diferite pentru programele speciale pentru Revelion, Paste, Croaziere, 1 mai, destinatii exotice, turism individual.

6.1.3. 100% din pretul pachetului de servicii de calatorie in cazul ofertei early booking.

   6.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenţia şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1.

   6.3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

   6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele datorate de Organizator prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

       Organizatorul este exonerat de orice raspundere in cazul in care dupa inceperea calatoriei serviciul de graniceri / politia de frontiera sau alta autoritate competenta refuza sa acorde calatorului dreptul de iesire /tranzit/ intrare pe teritoriul unui stat necesar pentru efectuarea serviciilor de calatorie. Calatorului i se va retine in aceasta situatie contravaloarea totala a pachetului de servicii de calatorie.

   6.5. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6.1.1, 6.1.2., respectiv 6.1.3 se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia.

   6.6. Calatorul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

   6.7. Organizatorul va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

   6.8. Organizatorul nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agentia.

   6.9. Toate sumele menţionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 şi 6.5 se vor reţine de către Organizator din avansul sau preţul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.

   VII. RECLAMATII

   7.1. În cazul în care calatorul este nemulţumit de serviciile calatorie primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la faţa locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Oragizatorului, cât şi prestatorului de servicii de calatorie (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanţilor locali ai turoperatorului).

    Datele de contact ale Organizatorului pentru asistenta:

    Telefon: . . . . . . . . . .

    Fax: . . . . . . . . . .

    E-mail: . . . . . . . . . .

     Datele de contact al reprezentantului local al Organizatorului pentru asistenta:

    Telefon:…………….

    E-mail:……………

   7.2. Atât Organizatorul, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, calatorul va depune la sediul Organizatorului o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Organizatorul urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin, după caz.

   VIII. ASIGURARI

      8.1   Turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate şi/sau de faliment al Agenţiei la Societatea de Asigurare OMNIASIG POLITA SERIA I, NUMAR 55319 CU VALABILITATE DIN 01.01.2022 PANA LA 31.12.2022   cu sediul în Bucuresti, Aleea Alexandru, nr 51, sectorul 1, telefon 0214057420 si  este afişată pe pagina web a agenţiei de turism www.passion.ro

   8.2. Condiţiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

   8.2.1. Calatorul va anunta imediat asiguratorul prin telefon/fax/mail in cazul in care organizatorul aflat in stare de insolventa nu efectueaza repatrierea.

       În cazul în care Organizatorul nu efectuează repatrierea calatorului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea calatorului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţia de turism intermediara şi societatea de asigurare.

   8.2.2. În cazul în care turistul solicită Agenţiei contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Calatorul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Calatorul poate solicita Organizatorului rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la data încheierii derulării pachetului de servicii de calatorie sau de la data repatrierii.

   8.2.3. Calatorul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. 8.2.2.

   8.2.4. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.

   8.2.5. Documentele justificative constau în principal în:

   a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie;

   b) confirmările de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 şi 8.2.4;

   c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de calator;

   d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului şi alte documente justificative.

   8.2.6. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

   8.2.7. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

   8.2.8. Facultativ, calatorull are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare. Calatorul se poate informa în agenţii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenţia de turism de unde acesta a achiziţionat pachetul de servicii turistice, dacă Agenţia oferă acest tip de serviciu.

   8.3. Organizatorul nu se face vinovat de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare, deoarece acesta este doar intermediar între turist şi asigurator.

   IX. ANEXELE CONTRACTULUI:

   a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;

   b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;

   c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Organizatorului puse la dispoziţia turistului, în format tipărit sau pe suport electronic.

   d) consimtamant prvind colectarea datelor cu caracter personal

   X. DISPOZITII FINALE

   10.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

   10.2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu prevederile OG 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie, servicii de calatorie asociate, precum si in conformitate cu Regulamentul 679/2016 al Parlamentului European privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia lor.

   10.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.

   10.4. Calatorul declară că Organizatorul  l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului 2/2018. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, calatorul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, în conformitate cu oferta organizatorului.

   10.5. Calatorul declara ca anterior incheierii prezentului contract, organizatorul i-a furnizat toate informatiile esentiale privind serviile contractate, cum ar fi: destinatia, itinerariul, perioada de calatorie, nr de nopti incluse, mijloace de transport, unitatile de cazare si serviciile de masa incluse, alte servicii incluse, numarul minim de persoane necesare efectuarii serviciilor de calatorie, abilitati lingvistice minime necesare calatorului pentru comunicarea orala, informatii pentru persoane cu mobilitate redusa, informatii generale despre regimul vizelor si pasapoartelor, precum si informatii privind agentia de turism organizatoare, pretul toatal al pachetului, modalitati de plata, informatii privind posibilitatea calatorului de a inceta contractul oricand inainte de inceperea executarii pachetului, informatii privind asigurarile facultative sau obligatorii care sa acopere costurile incetarii contractului de catre calator sau costurile de asistenta, inclusiv taxele de repatriere (in caz de accident, boala, deces) cu care este in mod express de acord.

 10.6.Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.

 10.7. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

Organizator: PASSION SRL                                                     Calator

                                                                                                 Semnatura............................     

 Semnatura……………..                                           

 

NU sunt de acord sa inchei asigurare storno pentru serviciile turistice achizitonate

 

                                                                                                    Calator                                                                                                                                                                                 Semnatura………………